top

 

 

Kognitiv terapi Århus - stress og symptomer på stress

 

Spørgsmål: Hvad er kognitiv terapi?

Svar: Kognitiv terapi er en af de få terapiformer, der er videnskabeligt testet og har vist sig at være effektiv i over 400 kliniske forsøg ift. mange forskellige psykiske lidelser. I modsætning til andre former for psykoterapi, er kognitiv terapi mere fokuseret på 1/ her-og-nu forhold, 2/ at begrænse den tid man har behov for at være i terapi samt 3/ at være løsningsorienteret. Når man har psykiske vanskeligheder, søger man i almindelighed at løse disse problemer så effektivt som muligt. Kognitiv terapi stiler mod at styrke denne problemfokuseret tilgang ved at fokusere på de specifikke færdigheder, som man har brug for, for at nedbringe og evt. fjerne de vanskeligheder man har. Færdighederne omfatter  f.eks. 1/ identifikation af forvrænget tænkning, 2/ ændring af overbevisninger og antagelser samt 3/ ændring af adfærd.


Spørgsmål: Hvad er teorien bag kognitiv terapi?

Svar: Kognitiv terapi er baseret på det rationale, at den måde vi som mennesker opfatter situationer på, påvirker hvorledes vi reagerer følelsesmæssigt.
 Et eksempel herpå kan være en person (1) som kigger butiksvinduer: ”Wow! Hvor er det tøj lækkert. Det må jeg ind og prøve” – og oplever følelser af spænding, begejstring og glæde. En anden person (2) vil ved det samme butiksvindue tænke ”Det tøj er flot, men de har sikkert ikke noget i min størrelse. Og jeg har heller ikke råd til det” og føler modløshed og let tristhed.
Situationen kan med andre ord opleves forskelligt. Alt afhængigt af de konkrete tanker person 1 og 2 gør sig, vil de hver især have adgang til forskellige stemninger og følelser.  Når mennesker er presset eller i nød, sker der en forvrængning af tankerne. Kognitiv terapi fokuserer i høj grad på at hjælpe med at opdage og identificere de forvrængede tanker samt vurdere hvor vidt de er rimelige og realistiske eller ej, og om de hjælper en med at nå de mål, man har sat sig i terapien (og livet). Fokus i kognitiv terapi er således at opdage, forudse og ændre uhensigtsmæssige tanker, og herigennem påvirke adfærd og følelser mhp. at få en mere tilfredsstillende hverdag. En hverdag hvor man oplever at have større indsigt ift. sig selv og opleve en højere grad af kontrol ift. tanker og følelser.


Spørgsmål: Hvad kan jeg gøre for at blive klar til terapi?

Svar: Al terapi handler som noget af det første om at opstille mål. Terapi stiler netop mod indsigt og forandring. Det er derfor vigtigt at spørge sig selv inden terapi: ”Hvad vil jeg gerne have er anderledes ved udgangen af terapien, end da jeg startede terapien?” Er det forandringer i relationen til min familie? kæresten? min arbejdsplads? mine kollegaer? Er det at mindske angst? At have mindre OCD? At blive bedre til at være glad og tilfreds i hverdagen? Er der nogle bestemte symptomer som generer mig? Vil jeg gerne kunne handle anderledes i pressede situationer? At blive bedre til at forfølge og nå de åndelig eller intellektuelle mål jeg har sat mig? At komme utilfredsstillende vaner til livs? At forbedre mine færdigheder som leder?
Den psykolog som du ansætter til at hjælpe dig, vil overveje dine mål sammen med dig og udfærdige en kontrakt med, hvad terapiens mål er samt hvad der er realistisk at forvente sig af den.


Spørgsmål: Hvad sker der under en typisk terapisession?

Svar: Når målene for terapien er aftalt, vil du og din terapeut udarbejde en liste over dine aktuelle symptomer/vanskeligheder. Kun herigennem kan i også løbende vurdere, om du gør fremskridt ift. de aftalte terapimål.  Ved begyndelsen af hver terapisession vil der blive udfærdiget en dagsorden mhp. at bestemme, hvad der skal ske i den pågældende session. Ligeledes vil der blive spurgt ind til hjemmearbejde såfremt du fik en eller flere opgaver, som du skulle arbejde med ifb. med forrige terapisession. De erfaringer du har gjort dig gennem hjemmearbejdet, vil blive drøftet og blive perspektiveret ift. dine aktuelle mål for terapien. Ønsker du at tage noget op som ikke oprindeligt er blevet sat på problemlisten, vil dette også kunne gøres. Et vigtigt princip for terapien er, at terapien skal tjene dig som menneske. Blot skal der foreligge en klar aftale mellem dig som klient og terapeuten om at arbejde med problemet, samt hvilket mål dette arbejde har.
Dernæst vil du og din psykolog undersøge det eller de problemer som er sat på dagsordenen, og ved hjælp af en kombination af vurdering og testning af overbevisninger, antagelser og tanker søge at finde eventuelle alternativer til de mulige problem skabende og vedligeholdende tanker og antagelser du har. Dernæst vil der blive formuleret nogle metoder til at forandre problem skabende tanker. Kognitiv terapi går her over i en mere adfærdsorienteret tilgang (hvorfor man også bruger kognitiv adfærdsterapi om som synonym for kognitiv terapi), der har til formål at undersøge alternativer samt opdage nye færdigheder i dagligdagen udenfor de konkrete terapisessioner. Terapi er nemlig kun rigtig værdifuld, når det gør en forskel ift. det liv og de problemer der findes udenfor terapien.
Ved sessionens afslutning vil terapiens vigtigste pointer blive opsummeret. Det er også her, du vil have mulighed for at give en samlet feedback på den netop gennemførte terapi. Spørgsmål som: ”hvad var særlig nyttigt ved terapien?”, ”har sessionen givet anledning til nye tanker? Overvejelser? Eller var der noget som overraskede?”, ”er der ønsker til næste session?”.
Som overstående sikkert har givet dig indtryk af, er både du som klient men også psykologen meget aktive ift. dine behandlingsmål.

 

Nøgleord: Kognitiv terapi Århus , Kognitiv terapi , Terapi Århus